Close up boat compass that shows north direction.

Strategy and Process

Investment strategy

The investment strategy focuses on fields where we can use the Groups ~140-year-long history of doing business in the ocean industries such as aquaculture, shipping and logistics. We invest in companies that target markets within the aquaculture- and maritime industry, and that provide leading products, technology or services to these markets. More specifically we divide our portfolio into Aquaculture, Ocean Technology and Industrial SaaS.

We look for companies that have started commercialization, have achieved proof of concept, and have a proven traction in the market. For companies like this, we can contribute with our network, team, and expertise from different companies in the Grieg group to help scale the companies into profitable businesses.

Investment Criteria

The companies that Grieg Kapital invest in are either in late seed or early growth stage, which generally means that the technology or production method is proven and that scaling and capturing new markets are the main hurdles going forward. The main investment criteria that we evaluate by are:

Team

A great and experienced team that consists of the right people for the job

Sector

Must be aquaculture or technology

Geography

Preferably a Nordic company, but with a global market potential

Business model

We invest in companies aiming mainly at professional customers (B2B)

Market size

There must be a (potentially) large and growing market for the product

Sales

Proven product market fit and commercial sales

Technology

A commercial product is in place, with little technology risk remaining. Preferably TRL 7 and above.

Ownership

We aim for 10-20% in the first round, and will always prefer taking a board seat

Ticket size

Grieg Kapital invests 5 – 30 MNOK

Grieg Kapital employs a three-step investment process

Investment process

Transparency Act

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger i Grieg Kapital AS

 

Formål

Den norske åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Loven har som mål å øke bedrifters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre åpenhet gjennom rapportering om overholdelse av disse grunnleggende rettighetene.

Denne rapporten er laget med utgangspunkt i kravene i «åpenhetsloven» for å sikre overholdelse av reglene i vår virksomhet.

Dette dokumentet er rettet mot våre ansatte og våre eksterne interessenter, og det inkluderer:

  • En beskrivelse av organisasjonene og dens virkeområder
  • Retningslinjer og prosedyrer for håndtering av faktiske og potensielle negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold,
  • Faktiske negative konsekvenser og betydelig risiko for negative konsekvenser som selskapet har identifisert gjennom deres due diligence-vurderinger, og tiltakene selskapet har tatt eller planlegger å ta for å stoppe faktiske negative konsekvenser eller begrense betydelig risiko.

Organisasjon og aktivitet

Grieg Kapital er et investeringsselskap i Grieg Gruppen og et datterselskap av Grieg Maturitas II AS. Grieg Gruppen ledes av tredje, fjerde og femtegenerasjon Grieg, og er eid av Grieg Maturitas (75 %) og stiftelsen Grieg Foundation (25 %). I dag består gruppen av over 1600 ansatte som opererer innenfor shipping, sjømat, logistikk, maritim innovasjon, skipsmegling og investeringstjenester over hele verden.

Grieg Kapitals investeringsstrategi fokuserer på områder der vi kan dra nytte av Grieg Gruppens 139 år lange historie med virksomhet innenfor havnæringene, som akvakultur, skipsfart og logistikk. Vi investerer i selskaper som retter seg mot markeder innenfor akvakultur- og maritim sektor, og som tilbyr ledende produkter, teknologi eller tjenester til disse markedene. Selskapet investerer i hovedsak i unoterte selskaper i Norge. Grieg Kapital har på rapporteringstidspunktet tre ansatte.

Grieg Kapital har to heleide datterselskaper:

Grieg Holdings II AS er et investeringsselskap hvor største eierpost er Rensefiskgruppen AS. Rensefiskgruppen driver landbasert oppdrett av rensefisk og torsk.

Grieg Gaarden AS eier og drifter C. Sundts gate 17 i Bergen («Grieg Gaarden»). Bygget er hovedkontoret til Grieg Gruppen og huser om lag 500 ansatte fra selskaper i og utenfor Grieg Gruppen. Bygget er et miljøfyrtårn.

Retningslinjer og prosedyrer

Grieg Gruppen er forpliktet til å respektere internasjonale menneskerettigheter. Gruppen har forankret sitt engasjement i internasjonale menneskerettigheter og arbeidsstandarder, inkludert de som er uttrykt i den internasjonale menneskerettighetserklæringen og erklæringen om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet. Vi er forpliktet til OECD-retningslinjene for flernasjonale selskaper og FNs retningslinjer for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP).

Grieg Gruppen sikrer utvikling av rutiner og retningslinjer, samt samarbeid og intern læring blant nøkkelansatte. Selskapene i Grieg Gruppen har ansvar for å gjennomføre due diligence, risikovurderinger knyttet til land, innsatsfaktorer og leverandører, og utvikle hensiktsmessige tiltak for å håndtere og begrense risiko, også i deres leverandørkjeder.

Grieg Kapital benytter gruppens retningslinjer som ledetråd i arbeidet med aktsomhetsvurderinger, og gjennomfører due diligence på flere forretningsområder ved investeringer i nye selskap. Grieg Kapital er i prosess med å tilpasse gruppens retningslinjer til selskapets virksomhet og arbeidsmetoder, og vil aktivt arbeide for å øke kvaliteten på de aktsomhetsvurderinger som gjøres i forbindelse med nye investeringer og oppfølging av eksisterende investeringsportefølje.

Risiko, tiltak og forventede resultater

Grieg Kapital har i forbindelse med utarbeidelse av denne rapporten kartlagt selskapets største risikomomenter knyttet til å, direkte eller indirekte, bidra til brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Risikoen for direkte brudd på menneskerettigheter og anstendig forhold anses dermed som lav. I selskapets investeringsvirksomhet er det likevel risiko for indirekte brudd. Det er identifisert to hovedområder der risikoen antas å være høyest:

  • Investeringer i teknologiselskaper. Her anses den største risikoen å være knyttet til selskapenes leverandørkjeder. Spesielt leverandører av tekniske komponenter anses som en risiko.
  • Investeringer i selskaper innen aquakultur. Selskapene er avhengig av en rekke leverandører av blant annet teknisk utstyr og fiskefôr i inn og utland.

Grieg Kapital har kartlagt de største investeringenes andel av leverandører og samarbeidspartnere i høyrisikoland, hvorvidt de har avdekket brudd på menneskerettighetene blant sine leverandører eller samarbeidspartnere, samt hvilke retningslinjer de følger i forbindelse med valg av leverandører og samarbeidspartnere. Porteføljeselskapene rapporterer at det i 2022 ikke er avdekket noen brudd på menneskerettigheter blant deres leverandører eller samarbeidspartnere. Enkelte av selskapene har leverandører fra land som er definert som «High Risk Countries».

Veien videre

Grieg Kapital vil i tiden fremover aktivt arbeide for at våre porteføljeselskaper holder søkelys på mulige brudd på menneskerettigheter i sine verdikjeder. Selskapet vil også oppfordre de selskapene som ikke allerede har Suppliers Code of Conduct, eller lignende avtaleverk med sine leverandører til å utarbeide og ta i bruk dette. Videre arbeides det med å implementere og tilpasse gruppens retningslinjer i Grieg Kapital.

Styret i Grieg Kapital AS 26.06.2023